Legislativa

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., který byl Ministerstvem dopravy zpracován a předložen na jaře 2010 a který byl posléze v průběhu legislativního procesu - v návaznosti na záměr rozšířit a doplnit navrženou úpravu zejm. o komplexní změnu právní úpravy registrace silničních vozidel - ministerstvem stažen. Podstatnou část úpravy původního návrhu novely nový návrh přebírá a doplňuje ji zejména o již výše zmíněnou novou úpravu registru a registrace silničních vozidel a některé další dílčí změny či rozšíření již navržené úpravy.

Předložený návrh obsahuje konkrétně především změnu a doplnění úpravy registru a registrace silničních vozidel zahrnující např. novou úpravu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla (tzv. přeregistrace), jednotlivé druhy vyřazení vozidla z registru, možnost přidělování registračních značek „na přání“ nebo možnost převodu registrační značky mezi vozidly či ponechání registrační značky vozidlu i po jeho přeregistraci, dále novou komplexní úpravu schvalování typu vozidla a jeho komponentů v souladu s předpisy práva EU v této oblasti, zpřesnění a doplnění právní úpravy provozování stanic technické kontroly a stanic měření emisí, povinností jejich provozovatelů, povinností a odborné způsobilosti kontrolních techniků STK a mechaniků SME.

Návrh obsahuje i některá další dílčí doplnění a změny zákona č. 56/2001 Sb., jejichž cílem je implementace práva EU (např. doplnění navržené změny úpravy jednotlivě dovezeného vozidla, transpozice části úpravy směrnice o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství) nebo reakce na aktuální potřeby z praxe (úprava postihující a ztěžující neoprávněný zásah do tachometru (tzv. přetáčení)); součástí návrhu jsou také související návrhy dílčích novel zákona o silničním provozu a zákona o správních poplatcích.

Návrh zákona

Důvodová zpráva

Platné znění s vyznačením změn

Rozdílová tabulka

Platné znění s vyznačením změn 29.2.2012

Změna zákona 56 / 2001 Sb.
 

V platnost k 1.1.2015 vyšel zákon 239 / 2013 Sb. Znění je oproti návrhu odlišné.
 

239/2013 novela zákona 56/2001 sb.

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a zápisu změny údaje zapisovaného do registru silničních vozidel zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení o trvalém nebo dočasném vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona může vlastník silničního vozidla  podat žádost o svůj zápis do registru silničních vozidel pro vozidlo, u kterého není zapsán jeho vlastník. K žádosti přiloží doklady podle § 8 odst. 4 písmeno a) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Po podání žádosti postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 10 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo vyřazené z provozu.

4. Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvale vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo zaniklé. Silniční vozidlo se dále považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona

    a) je dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neučiní oznámení podle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

nebo

    b) není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru.

5. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla podle bodu 4 do registru silničních vozidel.

6. Pokud zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a silniční vozidlo nebylo trvale vyřazeno z registru silničních vozidel, započítává se do lhůty podle § 13a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i doba zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 


 

K 1.6.2017 VYCHÁZÍ V PLATNOST NOVÁ NOVELA ZÁKONA 56/2001 Sb.

 

platne_zneni-3.3.2017.pdf

 

 

 

 

 

 

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb....

Osvědčení registru vozidel

Obchodní partneři

počítadlo.abz.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace