Přihlašování vozidel, jednání s registrem, pojišťovací služby

 

 

7.5.2018 bude otevřeno od 8.00 do 13.00 hodin

 LETOS SLAVÍME 25 LET

SLUŽEB V OBLASTI PŘIHLAŠOVÁNÍ VOZIDEL


 

K 1.1.2018 opět přichází v platnost úhradová povinnost za každý den nepojištěného vozidla

V souvislosti se znovuzavedením úhradové povinnosti připravuje ČKP portál pro komunikaci s majiteli nepojištěných vozidel, prostřednictvím něhož by mělo jít i zaplatit poplatky za dny nepojištění. Tzn. pokud takový stav zjistím jako majitel nepojištěného auta, mohu aktivně touto cestou zaplatit příslušný poplatek za dny nepojištění, aniž by mi přišla písemná výzva. Vyhnu se tak poplatku 300 Kč. Portál by měl být spuštěn na přelomu února/března 2018.

Denní náhrady dle typu a obsahu vozidla v odkazu - Úhradová povinnost:

Úhradová povinnostOd 1.1.2018 jsme pro přihlašování vozidel již jen plátci DPH.

nový ceník

 Platby je možno provádět prostřednictvím platebního terminálu.

 


 

LEVNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA STARŠÍHO 30-TI LET

PROVOZOVANÉHO NA KLASICKÝCH REGISTRAČNÍCH ZNAČKÁCH
PŘI PROVEDENÍ TESTACE NA HISTORICKOU PŮVODNOST A
ZÁPISU DO VELKÉHO TECHNICKÉHO PRŮKAZU

 

S platnosti nových změn je možné udělat veteránskou testaci na
 původnost historického vozidla staršího 30-ti let.
Vozidlo se představí před testační komisi .
Po úspěšném absolvování - registr vozidel provede zápis do velkého technického průkazu o historické původnosti s platností 2 roky.

Tato prohlídka nenahrazuje pravidelnou technickou prohlídku. Ta probíhá v klasickém režimu.  

 

ZAJISTÍME, VOZIDLA SE SLEVOU POJISTÍME
 


OD 1. 6. 2017  NOVÉ ZMĚNY JEDNÁNÍ S REGISTREM VOZIDEL
 JE MOŽNÉ PROVÉST NA KTERÉMKOLI REGISTRU VOZIDEL V ČR.

 1/ ZMĚNA PLATNOSTI EVIDENČNÍ PROHLÍDKY
 

Od 1.6.2007 se mění platnost evidenční prohlídky na 30 dní.
 

2/ NUTNOST EVIDENČNÍ PROHLÍDKY K PŘIDĚLENÍ  RZ K VÝVOZU
 

Od 1.6.2017 je třeba k přidělení RZ k vývozu - evidenční prohlídka.
Platnost této prohlídky je 30 dnů.
 
 

3/ VOZIDLO VYŘAZENÉ Z PROVOZU, PŘEVOD
 

Od 1.6.2017 si dejte pozor na vozidlo převáděné ve vyřazení z provozu ( DEPOZIT ).
Poněvadž je již možné změny v registru provádět na kterémkoli úřadě v ČR,
dávejte velký pozor v TP,  kde RZ jsou uloženy. Neni možné RZ zkartovat a vydat nové.
UKONČENÍ VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU  SE PROVÁDÍ NA MÍSTĚ,
KDE JSOU ULOŽENY!!! ( s platnou STK a zelenou kartou).  
 

4/ PŘEVOD VOZIDLA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ při nesoučinnosti prodávajícího a kupujícího
 

Pokud se Vám stalo, že jste předali ověřenou plnou moc k převodu vozidla
společně s ostatními doklady a vozidlem kupujícímu, který převod neprovedl,
dostali jste se do neřešitelné situace.
Nemáte vozidlo ani doklady, nemůžete provést převod vozidla.
Máte ale odpovědnost za povinné ručení a provoz vozidla na pozemních komunikací za vozidlo,
které je na Vás stále registrováno.

Na toto pomýšlela novela zákona.

Od 1.6.2017 je na všech registrech vozidel v ČR umožněno prodávajícímu, či kupujícímu,
po uplynutí zákonné 10-ti denní lhůty ke změně vlastníka a provozovatele,
podat žádost o převod vozidla bez účasti druhé strany.

Doporučuji se ale neunáhlovat a s druhou stranou se snažit komunikovat a domluvit !!!

Koná se tak ve správním řízení a z toho plynou i pokuty.
 
Bude nezbytné pro správní řízení doložit kupní smlouvu, ideálně s ověřenými podpisy.

Prodávající či kupující může podat na kterémkoli úřadě žádost o změnu vlastníka, provozovatele.
Na tomto úřadě bude u vozidla nastavena blokace a
veškeré další akce spojené s převodem vozidla bude možné provádět výhradně
 na tomto registru vozidel.


Prodávající, či kupující, který znemožňuje provést převod vozidla,
bude registrem vozidel písemně vyzván k součinnosti.
V krajním případě, pokud tato strana nebude přebírat úřední písemnosti, 
nedostaví se ke správnímu řízení a tím znemožní klasický převod vozidla,
bude vozidlo převedeno bez jeho účasti a
případné doklady TP, ORV v jeho držení budou zneplatněny.

PLŇTE SI TEDY KAŽDÝ SVÉ POVINNOSTI A PŘEDEJDĚTE MOŽNÝM VELKÝM KOMPLIKACÍM A POKUTÁM  !!!
 

5/ REGISTRAČNÍ ZNAČKA K VÝVOZU NA NOVÉ VOZIDLO
 

Od 1.6.2017 je možné vydat RZ k vývozu přímo na cizince.
 Není nutné provést registraci na prodejce a dále vydání RZ k vývozu.
Již se přímo vydá RZ k vývozu na cizince a to POUZE na místně příslušném úřadě prodejce.
K vývozu je třeba TP, kupní smlouva a platná zelená karta. Poplatek 450,- Kč.
Omezení platnosti taktéž max. 3 měsíce, dle platnosti povinného ručení.

 

6/ REGISTRAČNÍ ZNAČKA K VÝVOZU NA VOZIDLO, KTERÉ V ČR NEBYLO REGISTROVÁNO


Od 1.6.2017 je možné, aby prodejce, dle SVÉHO MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO REGISTRU VOZIDEL
 podal žádost o vydání vývozní RZ na vozidlo jím prodané.
Podmínkou je buď nové vozidlo, nebo vozidlo dovezené, které nikdy nebylo v ČR registrované.
K žádosti se doloží cizozemské doklady, evidenční prohlídka ne starší 30-ti dnů, zelená karta.
 Budou vydány vývozní RZ  a Osvědčení o přidělení RZ na vývoz.
Do ORV se zapisuje pouze vývozce a VIN vozidla. (české TP se nevystavuje).
Omezení platnosti stejně jako RZ na vývoz max. 3 měsíce.

 

7/  REZERVACE REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ Z 3 MĚSÍCŮ NA  6 MĚSÍCŮ

8/ DOBA ÚSCHOVY JIŽ VYROBENÉ REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ STÁLE 3 MĚSÍCE
( při prodeji vozilda, před novým přidělením na jiné vozidlo )

 


 

KTERÝKOLI OBECNÍ ÚŘAD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  JE MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ K ÚKONŮM SPOJENÝM S
REGISTRACÍ VOZIDLA, PŘEVODEM VOZIDLA, ZMĚNÁM  ZAPISOVANÝCH ÚDAJÍCH O VOZIDLE, 
REGISTRACÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA, STAVBOU VOZIDLA, PŘESTAVBOU VOZIDLA, KLASICKÝM VÝVOZEM

----

U VOZIDLA VYŘAZENÉHO  Z PROVOZU LZE UKONČIT VYŘAZENÍ A VYZVEDNOUT RZ A ORV Z tzv. DEPOZITU
POUZE NA REGISTRU, KDE JSOU RZ A ORV ULOŽENY !!!


----

VYDÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH JEDNORÁZOVÝCH REGISTRAČNÍCH ZNAČEK  K
MANIPULAČNÍM JÍZDÁM VOZIDEL Z MÍSTA PRODEJE DO MÍSTA URČENÍ KUPUJÍCÍHO
A
VYDÁNÍ TRVALE MANIPULAČNÍCH ZVLÁŠTNÍCH REGISTRAČNÍCH RZ K PŘEDVÁDĚCÍM JÍZDÁM  VOZIDEL
SE PROVÁDÍ NA MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉM  ÚŘADĚ DLE SÍDLA PRODEJCE .

 


 


STALO SE VÁM, ŽE JSTE PŘIŠLI NA STK A ZJISTILI,
ŽE MÁTE VYREZLÉ, NEČITELNÉ VIN?

OBDRŽELI JSTE STK S PLATNOSTÍ 1 MĚSÍCE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 

JSME TU PRO VÁS.

DO TÝDNE JSME SCHOPNI TENTO PROBLÉM VYŘEŠIT!

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ZPROSTŘEDKUJEME ZTOTOŽNĚNÍ VOZIDLA OPRÁVNĚNOU FIRMOU


ZAJISTÍME SOUHLAS AKREDITOVANÉHO ZÁSTUPCE S VYRAŽENÍM VIN NÁHRADNÍ TECHNOLOGIÍ


ZAJISTÍME PŘÍKAZ NA REGISTRU VOZIDEL K VYRAŽENÍ VIN NÁHRADNÍ TECHNOLOGIÍ


VYRAZÍME VIN NÁHRADNÍ TECHNOLOGIÍ OPRÁVNĚNOU FIRMOU


ZAJISTÍME ZÁPIS DO TP A ORV NA REGISTRU VOZIDEL O NEORIGINÁLNÍ RAŽBĚ


PROVEDEME OPAKOVANOU STK S PRODLOUŽENOU PLATNOSTÍ

 


 

N E Z A P O M E Ň T E   !!!!  Z Á S A D N Í   Z M Ě N Y   K  1 . 7 2013


POKUD VLASTNÍK  VOZIDLA  U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL
K DATU 30.6.2013 - NEUČINÍ DO 31.12.2015 
OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ VOZIDLA 

bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace  !!!!!

 

U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL
OD DATA 1.7.2013 - JE VLASTNÍK POVINNEN PO 31.12.2015 
UČINIT OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ
VYŘAZENÉHO VOZIDLA.

 

NYNÍ SE VOZIDLA VYŘAZUJÍ NA DOBU 12 MĚSÍCŮ.

 
POKUD NENÍ UKONČENO VYŘAZENÍ VOZIDLA PO DOBĚ 12-TI
PO SOBĚ JDOUCÍCH MĚSÍCÍCH,
VZNIKÁ POVINNOST NEPRODLENĚ PO VYPRŠENÍ TÉTO LHŮTY,
OZNÁMIT STANOVIŠTĚ VOZIDLA A JEHO ZPŮSOB VYUŽITÍ.
NÁSLEDNĚ NENÍ ŽÁDNÁ POVINNOST
( pouze v případě, kdyby došlo ke změně stanoviště, či účelu využití vyřazeného vozidla )

 


 

K 1.1.2015 přichází v platnost novela zákona 56 / 2001 Sb.

vyhláška 239 / 2013 Sb.

 


 

N O V E L A   Z Á K O N A  K  1 . 1 2015  P Ř I N Á Š Í  T Y T O  Z Á S A D N Í  Z M Ě N Y  : 

 

 

1/ KONČÍ ODHLÁŠENÍ - POLOPŘEVOD VOZIDLA - NOVĚ PŘEVOD 
 

Převod je projev vůle smluvních stran, že vlastnické právo k vozidlu přejde na základě kupní smlouvy, darovací smlouvy, a pod.

Vozidlo se na místně příslušném úřadě prodávajícího, zaregistruje rovnou na nového majitele .
Při převodu vozidla bude jak prodávající, tak kupující ( popř. úředně ověřené plné moci ).

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla - ORV I
                          - evidenční kontrola ne starší 14 dnů
                          - u cizinců doklad o pobytu, u firem doklad o firmě OR, ŽL
                          - zelená karta                           
                          - v případě zastupování ověřená plná moc, nebo elektronický podpis
                          - pokud bude financováno vozidlo leasingovým vlastníkem, pak třeba
                            ověřená plná moc k zápisu vlastníka, nebo elektronický podpis 

PŘI PŘEVODU VOZIDEL REGISTROVANÝCH V ČR SE NEVYŽADUJE PLATNÁ STK.
               

Příklad : Plzeňák si zakoupí vozidlo registrované v Praze. Neprovádí se již odhlášení v Praze a následné přihlášení vozidla v Plzni. V Praze bude proveden celý převod na kupujícího.
Registrační značky se nebudou měnit. Pokud budete mít zájem o krajové značky,
budou vydány za poplatek na místně příslušném úřadě kupujícího, v Plzni.
Taktéž následné změny se již budou provádět v Plzni ( zápis tažného a jiné).

 

2/ ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA A OSTATNÍ ZMĚNY V REGISTRU VOZIDEL
SE PODÁVAJÍ DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ, BEZ OHLEDU, ZDA JE NEBO NENÍ VOZIDLO PROVOZOVÁNO !!!!3/ UKONČENÍ ZÁPISU LEASINGOVÉHO VLASTNÍKA = ZMĚNA VLASTNÍKA = PŘEVOD
    - poplatek převod vozidla 800,- KČ

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla - ORV I
                          - evidenční kontrola ne starší 14 dnů  
                          - ověřený souhlas s ukončením zápisu vlastníka - plná moc od leasing. společnosti
                          - u cizinců doklad o pobytu, u firem doklad o firmě OR, ŽL
                          - zelená karta
                          - v případě zastupování ověřená plná moc, nebo elektronický podpis


4/ ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA - PŘECHOD ( NOVÝ POJEM )

Přechod není projev vůle, vlastnické právo k vozidlu přechází na základě právní skutečnosti, např.
ze zákona, rozhodnutí státního orgánu, děděním, uplatněním zástavního práva, a pod.

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                            - osvědčení o registraci vozidla - ORV I     
                            - doklad o nabytí 
                            - evidenční kontrola ne starší 14 dnů
                            - u cizinců doklad o pobytu, u firem doklad o firmě OR, ŽL
                            - zelená karta
                            - v případě zastupování ověřená plná moc, nebo elektronický podpis

                       

5/ VOZIDLO DOVEZENÉ ZE ZAHRANIČÍ BUDE ROVNOU REGISTROVÁNO

- Končí vystavení tzv. čistopisu - schválení technické způsobilosti. Každé vozidlo musí mít vlastníka.
- Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje
( přebírá se stávající schválení členského státu ) správní poplatek - registrace - vozidlo 800,-Kč
- Technická prohlídka nových vozidel dovezených z členských států se nezkracuje.

                            Členský stát = státy EU, státy EHP a Švýcarská konfederace

 

6/  TRVALÉ VYŘAZENÍ Z PROVOZU = ZÁNIK VOZIDLA ( NOVÝ POJEM )
 

 

7/ DEPOZIT - DOČASNÉ VYŘAZENÍ Z PROVOZU = VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU
 -    správní poplatek - 200,- KČ

Vyřazení vozidla z provozu se provede pouze na 1 rok. Poté, máte povinnost oznámit účel a místo uložení vyřazeného vozidla.
Končí prodloužení dočasného vyřazení z provozu.

 

8/ ZJEDNODUŠENÍ VÝVOZU VOZIDLA DO ZAHRANIČÍ - správní poplatek 450,- Kč ( vozidlo )

K provedení úkonu na registru vozidel, nemusí být platná STK, ZK, kupní smlouva, plná moc od cizince.
Jedná se o vydání registračních značek k vývozu a uvádí se pouze údaje o osobě,
která bude po dobu platnosti vývozních RZ vozidlo provozovat. Platnost může být až 3 měsíce.

Za vývoz si zodpovídá vlastník vozidla.
K vyřazení z registru vozidel v ČR dojde poté, co bude avizována registrace v cizím státě.
Samozřejmě stále trvá povinnost, pokud vozidlo pojede po vlastní ose - platná STK a platné povinné ručení !!!

přílohy k žádosti - technický průkaz  TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla ORV I
                          - RZ - k výměně za vývozní RZ
                          - v případě zastupování plná moc nemusí být ověřená

 

9/ ODCIZENÍ VOZIDLA - VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU

Nově, zápis do registru vozidel, - BLOKACI - neprovádí Policie ČR. Je třeba na registru vozidel podat žádost o vyřazení vozidla z provozu. Odlišně od povinnosti vyřazených vozidel, po uplynutí lhůty 1 roku není třeba hlásit stanoviště vozidla a způsob využití.

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla ORV 
                          - doklad o nahlášení odcizení vozidla policii ČR 

 

10/ REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ, TŘETÍ ZNAČKY NA NOSIČE JÍZDNÍCH KOL

Možnost vydání značky na přání a třetí značky na nosič jízdních kol se odkládá do 1.1.2016.

 

11/  ZMĚNA POUŽITÍ JEDNORÁZOVÝCH RZ, TRVALE MANIPULAČNÍCH RZ

Dle nového zákona lze na autobazarech jednorázové RZ vystavit již na základě cizozemského TP a platné STK.
Stále zůstává povinnost na základě předložení ZK povinného ručení.

 

 

12/ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
 

- VOZIDLA V POLOPŘEVODU MUSÍ MÍT DO 30.6.2015 DOKONČENÝ PŘEVOD,
po uplynutí lhůty bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
!!!!!

 

- VOZIDLA V POLOPŘEVODU V DOBĚ DEPOZITA
MUSÍ MÍT
DO 30.6.2015 DOKONČENÝ PŘEVOD,
 po uplynutí lhůty bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
!!!!!

 

 POKUD VLASTNÍK  VOZIDLA  U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL
K DATU 30.6.2013
NEUČINÍ DO 31.12.2015
OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ VYŘAZENÉHO VOZIDLA 

bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
!!!!!

 

U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL OD DATA 1.7.2013
JE VLASTNÍK POVINNEN PO 31.12.2015
UČINIT OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ VYŘAZENÉHO VOZIDLA.

 

 

13/  PLNÉ MOCI

V PŘÍPADĚ ZASTUPOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ ZMĚNY VLASTNÍKA, PŘEVODU, MUSÍ BÝT OD 1.1.2015 PLNÉ MOCI OVĚŘENÉ.

V PŘÍPADĚ ZASTUPOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ OSTATNÍCH ZMĚN ( ZÁPIS TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ, ZMĚNA BARVY, DRUHOPISY TP, ORV, VÝMĚNA RZ A JINÉ ) PLNÉ MOCI NEMUSÍ BÝT OVĚŘENÉ.

Firmy, klienti, kteří jste naší firmou pravidelně zastupováni, neváhejte nás kontaktovat,
Máme pro vás připravenou
PLNOU MOC K VEŠKERÉMU ZASTUPOVÁNÍ NA REGISTRECH VOZIDEL.
Stačí, pak tuto jednu plnou moc tzv. generální ověřit, a pak kdokoli,
koho pověříte,
pouze přinese podklady k vyřizování na registrech vozidel.

 

14/ NOVÉ PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY

 

- 10 DENNÍ LHŮTA PRO ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA - FYZICKÉ OSOBY - do 5 000,- KČ

 

- 10 DENNÍ LHŮTA PRO ZÁPIS ZMĚNY ( TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, ZMĚNA BARVY ) - do 50 000,-KČ

 

- PROVOZOVÁNÍ VOZIDLA, KTERÉ NENÍ ZAPSÁNO V REGISTRU VOZIDEL - do 50 000,- KČ

 

- VLASTNÍK VOZIDLA NEOZNÁMÍ ADRESU MÍSTA, KDE JE VYŘAZENÉ VOZIDLO UMÍSTĚNO A  ÚČEL JEHO VYUŽITÍ - do 50 000,-KČ

 

- 10 DENNÍ LHŮTA PRO  ZÁPIS ZÁNIKU VOZIDLA - do 50 000,-KČ

 

- PROVOZOVATEL VOZIDLA PROVOZUJE VOZIDLO BEZ PŘIDĚLENÉ RZ - do 50 000,- KČ

 

- PROVOZOVATEL PROVOZUJE NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VOZIDLO, KTERÉ NEMÁ    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE V SOULADU S ÚDAJI V TP A ORV. - do 5 000 000,- KČ

 

- PROVOZOVATEL PROVOZUJE TECH. NEZPŮSOBILÉ VOZIDLO ( BEZ STK ) - do 5 000,- KČ

 

- ŘIDIČ VOZIDLA NEPŘEDLOŽÍ PLATNOU ZELENOU KARTU - 2500 - 20 000,- KČ

 


 

 

Koupili jste vozidlo, na které se vztahuje ekologický poplatek ve výši 10 000,- Kč ?

 

Pokud je vozidlo starší 30 let, je možné oslovit veterán klub a zažádat o vystavení testace tohoto vozidla
na zproštění ekologického poplatku.
Testace je účtována 3000,- Kč.

 

Do technického průkazu je zapsáno provedení veteránské testace a
přihlášení vozidla je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 800,- Kč. 

Při následném převodu se dělá nová testace, pro nového provozovatele!! 

Konaktujte nás, zařídíme.

 


 

 

VYŘÍDÍME ZA VÁS VŠE POŠTOU - Přihlášení, odhlášení,... .

Buďte velice důslední na řádné odhlášení vozidla na kupujícího při jeho prodeji.
Vyhněte se velmi nepříjemným a nákladným jednáním s ČKP
s nepojištěným vozidlem!

Nechte to na nás.

Vozidlo odhlásíme, dodáme Vám fotokopii technického průkazu 
s provedením odhlášení vozidla na nového majitele. 
To je pro Vás důležitý doklad pro případné spory s ČKP.

 


 

4.10.2013 jsme oslavili 20. výročí 

 

podnikání v oboru přihlašování vozidel a správy technických průkazů

 K 1.10.2013   NOVÉ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ.
 
KONČÍ MOŽNOST ZPROŠTĚNÍ  EKOLOGICKÉHO POPLATKU
PŘI REGISTRACI VOZIDLA NA OBČANY S ZTP, ZTP-P.
POVINNOST UHRADIT POPLATEK PŘEJDE NA NOVÉHO PROVOZOVATELE. 

OD 1.10.2013 NA KAŽDÉM VOZIDLE, KTERÉM SE VZTAHUJE
POPLATEK NA PODPORU SBĚRU A VYUŽITÍ AUTOVRAKŮ
BUDE JEDENKRÁTE TENTO POPLATEK UHRAZEN.


 DNEM 30.9.2013 KONČÍ

MOŽNOST TRVALÉHO VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU
NA JINÉ VYUŽITÍ.
VŽDY JE POTŘEBA U MOTOROVÝCH VOZIDEL
DOKLAD O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI VOZIDLA Z POVĚŘENÉ PROVOZOVNY.

 


 

VYUŽIJTE NAŠE PERFEKTNÍ SLUŽBY SE SPRÁVOU
VAŠICH TECHNICKÝCH PRŮKAZŮ

 


 

 

MĚJTE TECHNICKÉ PRŮKAZY

PŘI PŘESTĚHOVÁNÍ, ZMĚNOU SÍDLA, ZMĚNOU PŘÍJMENÍ ......

 V POŘÁDKU A POD KONTROLOU

 


 

 

Potřebujete provést přihlášení vozidla, motorky, čtyřkolky, vleku, přívěsu, návěsu, tahače..


V E Š K E R É   S LU Ž B Y   P R O V E D E M E   N E J B L I Ž Š Í   P R A C O V N Í   D E N 
Z A   B E Z K O N K U R E N Č N Í   CE N U      

 


Zajišťujeme veškerá jednání s registrem vozidel

 registrace vozidla, převod vozidla,výměna registrační značky
při ztrátě či odcizení, druhopis velkého, malého technického průkazu
za ztracený či odcizený, dočasné vyřazení vozidla z provozu,
vyzvednutí značek a malého technického průkazu z depozitu,
trvalé vyřazení vozidla z provozu, převod vozidla v rámci dědictví,
změny údajů při přestěhování, zapsání leasingu, zrušení leasingu,
zapsání tažného zařízení, plynu LPG, vydání převozních značek....

 


 


SLUŽBY PROVÁDÍME 
PLZEŇSKÝ KRAJ -  KARLOVARSKÝ KRAJ -
PRAHA
OSTATNÍ KRAJE PO DOMLUVĚ

 ZAJISTÍME KOMPLETNÍ SERVIS S PŘIHLÁŠENÍM DOVEZENÉHO VOZIDLA
.

Přistavte dovezené vozidlo na adresu naší firmy a JIŽ SE NEMUSÍTE O VÍC STARAT. 
 My Vám do druhého dne provedeme měření emisí, STK,
na registru necháme vystavit technický průkaz TP k vozidlu a
 auto zaregistrujeme.
Vozidlo si převezmete kompletně přihlášené s registračními značkami.Koupili jste si na bazaru ojeté auto a máte jen čistopis technického průkazu ?

Nemáte čas a chuť trávit dlouhé chvíle na STK, emisích a
 evidenční prohlídce ? 

Dnešní den již není úřední a Vy nemáte ještě značky a nevíte,
jak se dostanete o víkendu na chatu?

Nevíte u které pojišťovny pro Vás bude nejvýhodnější pojištění?P Ř I J Ď T E   D O  N A Š Í  K A N C E L Á Ř E ! 


Vyřídíme za Vás co je zapotřebí, sjednáme kvalitní pojištění,

na 10 pracovních dnů Vás vybavíme jednorázovou papírovou převozní značkou


a nejbližší úřední den Vám vozidlo přihlásíme.Využijte našich služeb v  oblasti pojištění . 


Bonus pro naše klienty


Při provedených změnách v registru vozidel jako je nová registrační značka, SPZ 
z důvodu její výměny za ztracenou či odcizenou,  při povinné výměně při převodu vozidla,  prodeji – odhlášení vozidla, depozitu vozidla a jiné ...

5 | 10 | 15 | 20 Počet novinek na stránku
Spuštěny nové stránky24.05. 2011

Vítejte na novém webu www.hrabyova.cz - přihlašování vozidel, pojišťovací služby - Renata Hrabýová

<<Předchozí stránka
Další stránka>>

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb....

Osvědčení registru vozidel

Obchodní partneři

počítadlo.abz.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace