Přihlašování vozidel, jednání s registrem, pojišťovací služby
Renata Hrabýová - Plzeň

Registrační značky na přání.

Od 1.1.2016 lze podat žádost o rezervaci, vydání registrační značky na přání.
1 kus RZ na přání je zpoplatněn částkou 5000,- Kč.
Rezervace registrační značky na přání je zpoplatněna částkou 500,- Kč.

---

Registrační značka na přání se skládá buď z arabských číslic,
nebo z kombinace velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic. 
Zakázaná kombinace, je kombinace pouze písmen latinské abecedy.
Pouze arabské číslice lze použít.
 Písmena a čísla lze použít libovolně - mimo nepovolená Q, W, O, CH, G.

---

Tabulka s registrační značkou na přání nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy,
text podněcující k nenávisti k některém národu, rase, etnické skupině, náboženství,
třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu.

---

Počel znaků  v registrační značce na přání je:

5 - pro rozměr tabulky RZ - 80 x 110 mm ( moped )
             7 - pro rozměr tabulky RZ - 200 x 160 mm ( motocykl, čtyřkolka, traktor ) 
8 - pro ostatní rozměry tabulek RZ - 520 x 110, 340 x 200, 280 x 200, 200 x 160, 320 x 160 mm

---

Tabulku s registrační značkou na přání lze rezervovat, vydat,
není -li již vydána k jinému silničnímu vozidlu,
není rezervována,
 není vedena jako odcizená, ztracená, nebo zničená.

---

Registrační značku na přání lze rezervovat po dobu 3 měsíců.

Jinak rezervace propadá.

Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována,
podá do 3 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky,
obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví.

---

V případě podání žádosti o přidělení registrační značky na přání,
je třeba předložit další příslušnou žádost,
např. o zápis vozidla do registru, zápis změny vlastníka, o vyřazení, zánik,
přidělení RZ pro vývoz, včetně příloh.

---

Pokud úřad vyhoví žádosti o přidělení registrační značky na přání,
žadatel je vyzván k úhradě správního  poplatku ( 5000,- Kč za kus ). 

Do 15 dnů od jeho úhrady bude registrační značka vyrobena a 
předána obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

15 den je žadatel o registrační značky na přání vyzván k jejích převzetí.
Současně odevzdá tabulky s registrační značkou, pokud k vozidlu již byly vydány.

---

Žádost o přidělení registrační značky na přání k vozidlu,
které není zapsané v registru silničních vozidel,
lze podat nejdříve spolu s žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.


Registrační značku na přání,

při prodeji vozidla a změně vlastníka nebo provozovatele,

při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu,

při přiděleni registrační značky s omezenou platností pro vývoz

lze zarezervovat po dobu 3 měsíců a přendat na jiné vozidlo.

Po této lhůtě rezervace zaniká.

Tento úkon je zpoplatněn částkou 300,- Kč.


Registrační značka k umístění na zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu.

Od 1.1.2016 lze podat žádost o vydání 3 registrační značky - na nosná zařízení.
Vydání 1 kusu registrační značky je zpoplatněno 600,- Kč.
RZ v místě pro známky STK je opatřena 2 hvězdičkami.


Náhrada registrační značka na přání a
registrační značky na nosná zařízení
-
vydaní za poškozenou.

Náhradu registrační značky na přání lze vydat pouze v případě poškození
( nikoli za ztracenou, odcizenou )
Vydání registrační značky již k silničnímu vozidlu přidělené je zpoplatněno
částkou 600,- Kč za každou jednotlivou tabulku.


N E Z A P O M E Ň T E  N A  B L Í Ž Í C Í  S E   K O N E C !!!!!

POKUD VLASTNÍK  VOZIDLA  U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL
K DATU 30.6.2013 - NEUČINÍ DO 31.12.2015 
OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ VOZIDLA 
bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace  !!!!!

U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL
OD DATA 1.7.2013 - JE VLASTNÍK POVINNEN PO 31.12.2015 
UČINIT OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ
VYŘAZENÉHO VOZIDLA.

NYNÍ SE VOZIDLA VYŘAZUJÍ NA DOBU 12 MĚSÍCŮ.

 
POKUD NENÍ UKONČENO VYŘAZENÍ VOZIDLA PO DOBĚ 12-TI
PO SOBĚ JDOUCÍCH MĚSÍCÍCH,
VZNIKÁ POVINNOST NEPRODLENĚ PO VYPRŠENÍ TÉTO LHŮTY,
OZNÁMIT STANOVIŠTĚ VOZIDLA A JEHO ZPŮSOB VYUŽITÍ.
NÁSLEDNĚ NENÍ ŽÁDNÁ POVINNOST
( pouze v případě, kdyby došlo ke změně stanoviště, či účelu využití vyřazeného vozidla )


K 1.1.2015 přichází v platnost novela zákona 56 / 2001 Sb.

zákon 239 / 2013 Sb.


N O V Ý  Z Á K O N  P Ř I N Á Š Í  T Y T O  Z Á S A D N Í  Z M Ě N Y  : 

1/ KONČÍ ODHLÁŠENÍ - POLOPŘEVOD VOZIDLA - NOVĚ PŘEVOD 

Převod je projev vůle smluvních stran, že vlastnické právo k vozidlu přejde na základě kupní smlouvy, darovací smlouvy, a pod.

Vozidlo se na místně příslušném úřadě prodávajícího, zaregistruje rovnou na nového majitele .
Při převodu vozidla bude jak prodávající, tak kupující ( popř. úředně ověřené plné moci ).

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla - ORV I
                          - evidenční kontrola ne starší 14 dnů
                          - u cizinců doklad o pobytu, u firem doklad o firmě OR, ŽL
                          - zelená karta                           
                          - v případě zastupování ověřená plná moc, nebo elektronický podpis
                          - pokud bude financováno vozidlo leasingovým vlastníkem, pak třeba
                            ověřená plná moc k zápisu vlastníka, nebo elektronický podpis 

PŘI PŘEVODU VOZIDEL REGISTROVANÝCH V ČR SE NEVYŽADUJE PLATNÁ STK.
               

Příklad : Plzeňák si zakoupí vozidlo registrované v Praze. Neprovádí se již odhlášení v Praze a následné přihlášení vozidla v Plzni. V Praze bude proveden celý převod na kupujícího.
Registrační značky se nebudou měnit. Pokud budete mít zájem o krajové značky,
budou vydány za poplatek na místně příslušném úřadě kupujícího, v Plzni.
Taktéž následné změny se již budou provádět v Plzni ( zápis tažného a jiné).


2/ ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA A OSTATNÍ ZMĚNY V REGISTRU VOZIDEL
SE PODÁVAJÍ DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ, BEZ OHLEDU, ZDA JE NEBO NENÍ VOZIDLO PROVOZOVÁNO !!!!3/ UKONČENÍ ZÁPISU LEASINGOVÉHO VLASTNÍKA = ZMĚNA VLASTNÍKA = PŘEVOD
    - poplatek převod vozidla 800,- KČ

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla - ORV I
                          - evidenční kontrola ne starší 14 dnů  
                          - ověřený souhlas s ukončením zápisu vlastníka - plná moc od leasing. společnosti
                          - u cizinců doklad o pobytu, u firem doklad o firmě OR, ŽL
                          - zelená karta
                          - v případě zastupování ověřená plná moc, nebo elektronický podpis


4/ ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA - PŘECHOD ( NOVÝ POJEM )

Přechod není projev vůle, vlastnické právo k vozidlu přechází na základě právní skutečnosti, např.
ze zákona, rozhodnutí státního orgánu, děděním, uplatněním zástavního práva, a pod.

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                            - osvědčení o registraci vozidla - ORV I     
                            - doklad o nabytí 
                            - evidenční kontrola ne starší 14 dnů
                            - u cizinců doklad o pobytu, u firem doklad o firmě OR, ŽL
                            - zelená karta
                            - v případě zastupování ověřená plná moc, nebo elektronický podpis

                       

5/ VOZIDLO DOVEZENÉ ZE ZAHRANIČÍ BUDE ROVNOU REGISTROVÁNO

- Končí vystavení tzv. čistopisu - schválení technické způsobilosti. Každé vozidlo musí mít vlastníka.
- Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje
( přebírá se stávající schválení členského státu ) správní poplatek - registrace - vozidlo 800,-Kč
- Technická prohlídka nových vozidel dovezených z členských států se nezkracuje.

                            Členský stát = státy EU, státy EHP a Švýcarská konfederace

6/  TRVALÉ VYŘAZENÍ Z PROVOZU = ZÁNIK VOZIDLA ( NOVÝ POJEM )

7/ DEPOZIT - DOČASNÉ VYŘAZENÍ Z PROVOZU = VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU
 -    správní poplatek - 200,- KČ

Vyřazení vozidla z provozu se provede pouze na 1 rok. Poté, máte povinnost oznámit účel a místo uložení vyřazeného vozidla. Končí prodloužení dočasného vyřazení z provozu.

8/ ZJEDNODUŠENÍ VÝVOZU VOZIDLA DO ZAHRANIČÍ - správní poplatek 450,- Kč ( vozidlo )

K provedení úkonu na registru vozidel, nemusí být platná STK, ZK, kupní smlouva, plná moc od cizince.
Jedná se o vydání registračních značek k vývozu a uvádí se pouze údaje o osobě,
která bude po dobu platnosti vývozních RZ vozidlo provozovat. Platnost může být až 3 měsíce.

Za vývoz si zodpovídá vlastník vozidla.
K vyřazení z registru vozidel v ČR dojde poté, co bude avizována registrace v cizím státě.
Samozřejmě stále trvá povinnost, pokud vozidlo pojede po vlastní ose - platná STK a platné povinné ručení !!!

přílohy k žádosti - technický průkaz  TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla ORV I
                          - RZ - k výměně za vývozní RZ
                          - v případě zastupování plná moc nemusí být ověřená

9/ ODCIZENÍ VOZIDLA - VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU

Nově, zápis do registru vozidel, - BLOKACI - neprovádí Policie ČR. Je třeba na registru vozidel podat žádost o vyřazení vozidla z provozu. Odlišně od povinnosti vyřazených vozidel, po uplynutí lhůty 1 roku není třeba hlásit stanoviště vozidla a způsob využití.

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla ORV  

10/ REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ, TŘETÍ ZNAČKY NA NOSIČE JÍZDNÍCH KOL

Možnost vydání značky na přání a třetí značky na nosič jízdních kol se odkládá do 1.1.2016.

11/  ZMĚNA POUŽITÍ JEDNORÁZOVÝCH RZ, TRVALE MANIPULAČNÍCH RZ

Dle nového zákona lze na autobazarech jednorázové RZ vystavit již na základě cizozemského TP a platné STK. Stále zůstává povinnost na základě předložení ZK povinného ručení.

12/ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

- VOZIDLA V POLOPŘEVODU MUSÍ MÍT DO 30.6.2015 DOKONČENÝ PŘEVOD,
po uplynutí lhůty bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
!!!!!

- VOZIDLA V POLOPŘEVODU V DOBĚ DEPOZITA
MUSÍ MÍT
DO 30.6.2015 DOKONČENÝ PŘEVOD,
 po uplynutí lhůty bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
!!!!!

 POKUD VLASTNÍK  VOZIDLA  U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL
K DATU 30.6.2013
NEUČINÍ DO 31.12.2015
OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ VYŘAZENÉHO VOZIDLA 

bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
!!!!!

U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL OD DATA 1.7.2013
JE VLASTNÍK POVINNEN PO 31.12.2015
UČINIT OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ VYŘAZENÉHO VOZIDLA.

13/  PLNÉ MOCI

V PŘÍPADĚ ZASTUPOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ ZMĚNY VLASTNÍKA, PŘEVODU, MUSÍ BÝT OD 1.1.2015 PLNÉ MOCI OVĚŘENÉ.

V PŘÍPADĚ ZASTUPOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ OSTATNÍCH ZMĚN ( ZÁPIS TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ, ZMĚNA BARVY, DRUHOPISY TP, ORV, VÝMĚNA RZ A JINÉ ) PLNÉ MOCI NEMUSÍ BÝT OVĚŘENÉ.

Firmy, klienti, kteří jste naší firmou pravidelně zastupováni, neváhejte nás kontaktovat,
Máme pro vás připravenou
PLNOU MOC K VEŠKERÉMU ZASTUPOVÁNÍ NA REGISTRECH VOZIDEL.
Stačí, pak tuto jednu plnou moc tzv. generální ověřit, a pak kdokoli,
koho pověříte,
pouze přinese podklady k vyřizování na registrech vozidel.

14/ NOVÉ PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY

- 10 DENNÍ LHŮTA PRO ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA - FYZICKÉ OSOBY - do 5 000,- KČ

- 10 DENNÍ LHŮTA PRO ZÁPIS ZMĚNY ( TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, ZMĚNA BARVY ) - do 50 000,-KČ

- PROVOZOVÁNÍ VOZIDLA, KTERÉ NENÍ ZAPSÁNO V REGISTRU VOZIDEL - do 50 000,- KČ

- VLASTNÍK VOZIDLA NEOZNÁMÍ ADRESU MÍSTA, KDE JE VYŘAZENÉ VOZIDLO UMÍSTĚNO A  ÚČEL JEHO VYUŽITÍ - do 50 000,-KČ

- 10 DENNÍ LHŮTA PRO  ZÁPIS ZÁNIKU VOZIDLA - do 50 000,-KČ

- PROVOZOVATEL VOZIDLA PROVOZUJE VOZIDLO BEZ PŘIDĚLENÉ RZ - do 50 000,- KČ

- PROVOZOVATEL PROVOZUJE NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VOZIDLO, KTERÉ NEMÁ    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE V SOULADU S ÚDAJI V TP A ORV. - do 5 000 000,- KČ

- PROVOZOVATEL PROVOZUJE TECH. NEZPŮSOBILÉ VOZIDLO ( BEZ STK ) - do 5 000,- KČ

- ŘIDIČ VOZIDLA NEPŘEDLOŽÍ PLATNOU ZELENOU KARTU - 2500 - 20 000,- KČ


Koupili jste vozidlo, na které se vztahuje ekologický poplatek


ve výši 10 000,- Kč ?

Pokud je vozidlo starší 30 let, je možné oslovit veterán klub a zažádat o vystavení testace tohoto vozidla na zproštění ekologického poplatku.
Testace je účtována 3000,- Kč.

Do technického průkazu je zapsáno provedení veteránské testace a
přihlášení vozidla je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 800,- Kč. 

Konaktujte nás, zařídíme.


VYŘÍDÍME ZA VÁS VŠE POŠTOU - Přihlášení, odhlášení,... .

Buďte velice důslední na řádné odhlášení vozidla na kupujícího při jeho prodeji. Vyhněte se velmi nepříjemným a nákladným jednáním s ČKP
s nepojištěným vozidlem!

Nechte to na nás.

Vozidlo odhlásíme, dodáme Vám fotokopii technického průkazu 
s provedením odhlášení vozidla na nového majitele. 
To je pro Vás důležitý doklad pro případné spory s ČKP.


4.10.2013 jsme oslavili 20. výročí 

podnikání v oboru přihlašování vozidel a správy technických průkazůK 1.10.2013


SE PŘIPRAVTE NA ZMĚNY V LEGISLATIVĚ.

KONČÍ MOŽNOST ZBAVENÍ SE EKOLOGICKÉHO POPLATKU
PŘI REGISTRACI VOZIDLA NA OBČANY S ZTP, ZTP-P.
POVINNOST UHRADIT POPLATEK PŘEJDE NA NOVÉHO PROVOZOVATELE. 

OD 1.10.2013 NA KAŽDÉM VOZIDLE, KTERÉM SE VZTAHUJE
POPLATEK NA PODPORU SBĚRU A VYUŽITÍ AUTOVRAKŮ
BUDE JEDENKRÁTE TENTO POPLATEK UHRAZEN.

 DNEM 30.9.2013 KONČÍ

MOŽNOST TRVALÉHO VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU
NA JINÉ VYUŽITÍ.
VŽDY JE POTŘEBA U MOTOROVÝCH VOZIDEL
DOKLAD O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI VOZIDLA Z POVĚŘENÉ PROVOZOVNY.


VYUŽIJTE NAŠE PERFEKTNÍ SLUŽBY SE SPRÁVOU
VAŠICH TECHNICKÝCH PRŮKAZŮ


MĚJTE TECHNICKÉ PRŮKAZY

PŘI PŘESTĚHOVÁNÍ, ZMĚNOU SÍDLA, ZMĚNOU PŘÍJMENÍ ......

 V POŘÁDKU A POD KONTROLOU


Potřebujete provést přihlášení vozidla, motorky, čtyřkolky, vleku, přívěsu, návěsu, tahače..


V E Š K E R É   S LU Ž B Y   P R O V E D E M E   N E J B L I Ž Š Í   P R A C O V N Í   D E N 
Z A   B E Z K O N K U R E N Č N Í   CE N U      


Zajišťujeme
veškerá jednání s registrem vozidel

 přihlášení, odhlášení vozidla,výměna registrační značky
při ztrátě či odcizení, druhopis velkého, malého technického průkazu
za ztracený či odcizený, dočasné vyřazení vozidla z provozu,
vyzvednutí značek a malého technického průkazu z depozitu,
trvalé vyřazení vozidla z provozu, převod vozidla v rámci dědictví,
změny údajů při přestěhování, zapsání leasingu, zrušení leasingu,
zapsání tažného zařízení, plynu LPG, vydání převozních značek....SLUŽBY PROVÁDÍME 
PLZEŇSKÝ KRAJ -  KARLOVARSKÝ KRAJ -
PRAHA
OSTATNÍ KRAJE PO DOMLUVĚZAJISTÍME KOMPLETNÍ SERVIS S PŘIHLÁŠENÍM DOVEZENÉHO VOZIDLA
.

Přistavte dovezené vozidlo na adresu naší firmy a JIŽ SE NEMUSÍTE O VÍC STARAT. 
 My Vám do druhého dne provedeme měření emisí, STK,
na registru necháme vystavit technický průkaz TP k vozidlu a
 auto zaregistrujeme.
Vozidlo si převezmete kompletně přihlášené s registračními značkami.Koupili jste si na bazaru ojeté auto a máte jen čistopis technického průkazu ?

Nemáte čas a chuť trávit dlouhé chvíle na STK, emisích a
 evidenční prohlídce ? 

Dnešní den již není úřední a Vy nemáte ještě značky a nevíte,
jak se dostanete o víkendu na chatu?

Nevíte u které pojišťovny pro Vás bude nejvýhodnější pojištění?


P Ř I J Ď T E   D O  N A Š Í  K A N C E L Á Ř E ! 


Vyřídíme za Vás co je zapotřebí, sjednáme kvalitní pojištění,

na 10 pracovních dnů Vás vybavíme jednorázovou papírovou převozní značkou


a nejbližší úřední den Vám vozidlo přihlásíme.Využijte našich služeb v  oblasti pojištění . 


Bonus pro naše klienty


Při provedených změnách v registru vozidel jako je nová registrační značka, SPZ 
z důvodu její výměny za ztracenou či odcizenou,  při povinné výměně při převodu vozidla,  prodeji – odhlášení vozidla, depozitu vozidla a jiné ...


nabízíme bezplatný servis


spojený s ukončením pojistné smlouvy odpovědnosti z provozu vozidla . Při prováděných změnách zajistíme opravy dle skutečnoti v pojistných smlouvách, vystavíme novou – platnou zelenou kartu. 
 

5 | 10 | 15 | 20 Počet novinek na stránku
Chystají se razantní změny legislativy01.12. 2011

Ministerstvo dopravy a naši zákonodárci nám pod stromeček k novému roku nadělí legislativní změny a příjemné to možná nebude, nejspíš nám to život neusnadní..

Autosalon Plzeň 201124.05. 2011

Další ročník Autosalonu Plzeň, tentokrát 2011, je za námi.

Spuštěny nové stránky24.05. 2011

Vítejte na novém webu www.hrabyova.cz - přihlašování vozidel, pojišťovcí služby - Renata Hrabýová

<<Předchozí stránka
Další stránka>>

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., který byl Ministerstvem dopravy zpracován a předložen na jaře 2010 a který byl posléze v průběhu legislativního procesu - v návaznosti na záměr rozšířit a doplnit navrženou úpravu zejm. o komplexní změnu právní úpravy registrace silničních vozidel - ministerstvem stažen..

Obchodní partneři

počítadlo.abz.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace