Legislativa

 

 


 

 

 Byla schválena novela zákona 56/2001 Sb.

 počátek účinnosti: 

1.3.2023 v registru silničních vozidel a 1.9.2023 v registru historických vozidel.

 

Sbírku zákona č. 432/2022 si můžete ZDE prostudovat. 


 

PLATNÉ  ZMĚNY:


-  platnost evidenční prohlídky - evidenční prohlídka nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti nebo oznámením o změně vlastníka nebo provozovatele
 

- při zakoupení nového vozidla prodejce nedodá technický průkaz ( pokud již nebyl před 1.3.2023 vydán ). Technický průkaz bude vydán každým registrem vozidel při registraci vozidla. Prodejce předá COC list.
 

-  podání žádosti  o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla nemusí být učiněna oběma žadateli současně, ale musí být učiněna u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 

-  při ukončení zápisu vlastníka (ukončení úvěru, leasingu) se nepředkládá evidenční prohlídka. Správní poplatek 50,- Kč
 

 rezervace registrační značky (např. pro vozidla s tachografy). Obecní úřad sdělí osobě, která podá žádost o rezervaci  RZ obsahující     vedle obecných náležitostí, VIN vozidla, jaká RZ bude tomuto vozidlu přidělena. U téhož úřadu musí být vozidlo do 1 měsíce zaregistrováno. Jinak rezervace zaniká. Správní poplatek 100,- Kč.
 

-  úschova registrační značky na přání se prodlužuje ze 3 na 6 měsíců
 

-  trvalo-li vyřazení vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a  nové osvědčení o registraci vozidla. To neplatí, podá-li vlastník silničních vozidla, před uplynutím této lhůty žádost o zachování        stávajících registračních značek . Zachování registračních značek je zpoplatněno 200,- Kč.
 

-  ukončení vyřazení vozidla z provozu bez nutnosti platné STK (povinné ručení musí být sjednáno)
 

-  vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu - správní poplatek 500,- Kč
 

-  schválení hromadné přestavby 2 000,- Kč, schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného, dovezeného vozidla 3000,- Kč, povolení výjimek z technických požadavků, které vozidlo musí splňovat 1000,- Kč....
 

 zásadní změna nastane v registraci a schvalování jednotlivě dovezených vozidel mimo EU pro kategorie M1, M2,N1.
Podmínkou schválení technické způsobilosti a registrace vozidla již není lhůta od 1.uvedení do provozu k celnímu prohlášení
ale pokud vozidlo splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 3

 

Při změně vlastníka v Registru historických vozidel se bude postupovat jako v registru silničních vozidel s předložením evidenční prohlídky. Budou ponechány původní registrační značky, nebude se předkládat nová veteránská testace. Platnost veteránské testace se prodlužuje z 2 na 5 let. 
 

-  od 1.3.2023 končí vydávání zvláštních technických průkazů na zvláštní vozidla
 

od 1.1.2024  úplný konec technických průkazů.

Bude pouze jeden doklad, rozšířené OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. 
Pokud bude podána žádost o jakoukoli změnu v registru vozidel, budou odebírány technické průkazy a
původní osvědčení o registraci vozidel a nahrazeny jedním novým dokladem 

 

 

 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
 

1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a právaa povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Byl-li k vozidlu vydán technický průkaz vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,přiloží jej žadatel o zápis vozidla do registru silničních vozidel k žádosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností do něj zapíše údaje o vlastníkovi vozidla a, není-li vlastník vozidla současně jeho provozovatelem, údaje o provozovateli vozidla, a registrační značku, kterou vozidlu přidělil, a sám již dalšítechnický průkaz k vozidlu nevydá.

3. Vozidlo, které bylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozováno v České republice a podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepodléhalo registraci, registraci nepodléhá.

4. U vozidla, které bylo vyřazeno z provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla požádat do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. U historického vozidla, jehož testování bylo provedeno přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 230 a 232, je výsledek tohoto testování platný po dobu 24 měsíců ode dne jeho provedení a po tuto dobu se provedení technické prohlídky historického vozidla nevyžaduje.

6. U vozidla, jehož testování podle § 79c bylo provedeno přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodu 237, je výsledek tohoto testování platný po dobu 5 let ode dne jeho provedení.

7. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě řízení nebo jiného postupu zahájeného přede dnem 1. ledna 2024 provést zápis do technického průkazu vozidla podle zákona č. 56//2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2024, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 tento zápis neprovede, technický průkaz vozidla odejme a technický průkaz vozidla
již nevydá. Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024; to neplatí v případě vyřazení vozidla z provozu, zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel nebo nevyhovění žádosti o ukončení vyřazení vozidla z provozu.

8. Byly-li ztráta, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu vozidla oznámeny obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přede dnem 1. ledna 2024, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 nevydá nový technický průkaz vozidla a vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024; oznamovatel je povinen odevzdat
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dosavadní osvědčení o registraci vozidla. Byly-li ztráta, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení o registraci vozidla oznámeny obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přede dnem 1. ledna 2024, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024; oznamovatel je povinen odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností technický průkaz vozidla.

9. Byla-li přede dnem 1. ledna 2024 podána žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel nebo žádost o registraci sportovního vozidla, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 nevydá technický průkaz vozidla a vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024.

10. Vlastník nebo provozovatel vozidla je povinen ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu vozidla neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, odevzdat mu osvědčení o registraci vozidla a požádat o vydání nového osvědčení o registraci vozidla; poškozený technický průkaz vozidla odevzdá spolu se žádostí. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024.

11. Nebylo-li ve vztahu k vozidlu vydáno osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024, při předložení dokladu podle
a) § 8 odst. 4, 5 nebo 7 věty druhé, § 8a odst. 2 nebo 3, § 9 odst. 2 nebo 4 věty druhé, § 11 odst. 2, § 14 odst. 2 nebo § 79a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností rovněž odevzdá technický průkaz vozidla a obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024,
b) § 79c odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností rovněž odevzdá technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla a obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024, nebo
c) § 12 odst. 2, 5 nebo 6 nebo § 13 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností rovněž odevzdá technický průkaz vozidla; nedojde-li k vyřazení vozidla z provozu nebo k zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024.

12. Jde-li o postup podle bodu 9 písm. a) nebo c), při předkládání dokladu podle § 8 odst. 4 písm. b) nebo odst. 5, § 8a odst. 2 nebo 3, § 12 odst. 2 nebo 5 nebo § 13 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se technický průkaz vozidla nepřikládá, nemá-li jej ten, kdo doklad předkládá, k dispozici.

13. Nebylo-li ve vztahu k vozidlu vydáno osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024, při podání žádosti podle a) § 7f odst. 1, ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
odevzdá technický průkaz vozidla a obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právní
úpravy účinné ode dne 1. ledna 2024, nebob) § 12 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností odevzdá technický průkaz vozidla; je-li žádosti vyhověno, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právní úpravy účinné ode dne 1. ledna 2024.

14. Ve vztahu k technickým průkazům podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2024, registr silničních vozidel obsahuje
a) evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených technických průkazů vozidla,
b) evidenci vyrobených formulářů technického průkazu vozidla opatřených identifikačními znaky a
c) u vozidla číslo technického průkazu vozidla a datum a místo jeho vydání.


 


 

 

Od 1.1.2021 není Spojené království Velká Británie v EU, není Členský stát.

 

 


K registrace vozidla dovezeného z UK lze ale použít zákon č.56/2001Sb., ustanovení §6, odst. 5.
k žádosti o zápis silničního vozidla do registru vozidel žadatel doloží 
osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech. 
Osvědčení o schválení vozidla je tzv. globální homologace.
Ta je vyznačena v technickém průkazu a na výrobním štítku vozidla např: e4*98/14*0046*04.
Osobní vozidla M1 obvykle od roku 2000 jsou vyznačena tímto schválením.
Pozor na vozidla kategorie N1 a jiné, které globální homologaci nemají  !!! 

  

K 1.4.2019 přichází v platnost nové změny.
 


Nabývá účinnost nová vyhláška o registraci vozidel - vyhláška č. 72/2019 Sb.

Tato vyhláška přináší možnost přidělení registrační značky elektrického vozidla podle § 7b novely zákona.
a
seznamuje s novým - zkráceným technickým průkazem TP část II., který se začne vydávat v průběhu tohoto roku.
 

----------------

Registrační značku elektrického vozidla lze vydat na základě žádosti
vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka.
Značku tvoří velká písmena "EL"a kombinace arabských čísel a velkých písmen latinské abecedy.

Tato RZ se používá na vozidla s druhem paliva - elektrická energie nebo vodík výlučně,
nebo v kombinaci s jiným palivem,
pokud hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nepřesáhne 50 g/km.
Tento údaj je vyznačen v TP část II.
Pokud není uveden, bude registr vozidel vyžadovat doplnit údaj na základě vyjádření
výrobce či akreditovaného zástupce, zkušební stanice nebo technické zkušebny.

Registrační značka "EL" je přidělována prostřednictvím aplikace registru silničních vozidel a není možné ji libovolně měnit.
Postup vydání této registrační značky je obdobný s registrační značkou na přání.
Vydání registrační značky "EL" je osvobozeno od poplatku.

 


 

K 1.10.2018 změna v registraci dovezených vozidel.


U registrace dovezeného vozidla ze států Evropské unie
lze použít  a přenést platnou technickou prohlídku ze státu dovozu -
- zapotřebí jsou originály protokolů o technické prohlídce, měření emisí, Coc list.
V ČR se pouze provede evidenční prohlídka před registrací.

  

K 1.10.2018 změna v § 40 novely zákona, platnost technické prohlídky u vozidel kategorie L .

 

Nová vozidla kategorie L - motocykly, tříkolky, čtyřkolky mají platnost ze 4 na 6 let.
Při pravidelných technických prohlídkách se prodlužuje platnost z původních 2 na 4 roky.

---

Na registru vozidel není nutno tento zápis prodlužovat, je ale možné prodloužit zápis platnosti pravidelné STK o 2 roky.

K tomuto je zapotřebí předložit technický průkaz a registrační značku. Úředník provede zápis do technického průkazu,
vylepení nové známky STK a provede kontrolu a opravu v registru vozidel.
Tento úkon není zpoplatněn.

---

Pokud provozovatel o tento úkon na registru vozidel nepožádá, lhůta následující technické prohlídky bude podle novely zákona rovněž
prodloužena o 2 roky, a to bez ohledu na údaje vyznačené na kontrolní nálepce a v technickém průkazu vozidla.

Pozor!!! 
Pokud ale vyjíždíte mimo území ČR, je zapotřebí mít platnou známku STK.
Policie jiného státu, nemá možnost si platnost ověřit z našeho registru vozidel.
  

K 1.1.2018
OPĚT PŘICHÁZÍ V PLATNOST ÚHRADOVÁ POVINNOST
za každý den nepojištěného vozidlaV souvislosti se znovu zavedením úhradové povinnosti připravila Česká kancelář pojistitelů ČKP
portál pro komunikaci s majiteli nepojištěných vozidel,
prostřednictvím něhož lze zaplatit poplatky za dny nepojištění,
aniž by přišla písemná výzva a úhrada dalšího poplatku 300 Kč pro ČKP
za náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek..

Tzn. pokud takový stav zjistíte jako majitelé nepojištěného vozidla, můžete aktivně touto cestou dlužnou částku uhradit.

portál ČKP

Denní náhrady dle typu a obsahu vozidla naleznete v odkazu:
 

Úhradová povinnost

   

K 1.6.2017
VYCHÁZÍ V PLATNOST NOVELA ZÁKONA 56/2001 Sb.

ZÁSADNÍ ZMĚNA: 
JEDNÁNÍ S REGISTREM VOZIDEL
 JE MOŽNÉ PROVÉST NA KTERÉMKOLI REGISTRU VOZIDEL V ČR.


1/ ZMĚNA PLATNOSTI EVIDENČNÍ PROHLÍDKY
 

Od 1.6.2017 se mění platnost evidenční prohlídky na 30 dní.
 

2/ NUTNOST EVIDENČNÍ PROHLÍDKY K PŘIDĚLENÍ  RZ K VÝVOZU
 

Od 1.6.2017 je třeba k přidělení RZ k vývozu - evidenční prohlídka.
Platnost této prohlídky je 30 dnů.
 
 

3/ VOZIDLO VYŘAZENÉ Z PROVOZU, PŘEVOD
 

Od 1.6.2017 si dejte pozor na vozidlo převáděné ve vyřazení z provozu ( DEPOZIT ).
Poněvadž je již možné změny v registru provádět na kterémkoli úřadě v ČR,
dávejte velký pozor v TP,  kde RZ jsou uloženy. Neni možné RZ zkartovat a vydat nové.
UKONČENÍ VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU  SE PROVÁDÍ NA MÍSTĚ,
KDE JSOU ULOŽENY!!! ( s platnou STK a zelenou kartou).  
 

4/ PŘEVOD VOZIDLA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ při nesoučinnosti prodávajícího a kupujícího
 

Pokud se Vám stalo, že jste předali ověřenou plnou moc k převodu vozidla
společně s ostatními doklady a vozidlem kupujícímu, který převod neprovedl,
dostali jste se do neřešitelné situace.
Nemáte vozidlo ani doklady, nemůžete provést převod vozidla.
Máte ale odpovědnost za povinné ručení a provoz vozidla na pozemních komunikací za vozidlo,
které je na Vás stále registrováno.

Na toto pomýšlela novela zákona. 

Od 1.6.2017 je na všech registrech vozidel v ČR umožněno prodávajícímu, či kupujícímu,
po uplynutí zákonné 10-ti denní lhůty ke změně vlastníka a provozovatele,
podat žádost o převod vozidla bez účasti druhé strany.

Doporučuji se ale neunáhlovat a s druhou stranou se snažit komunikovat a domluvit !!!

Koná se tak ve správním řízení a z toho plynou i pokuty.
 
Bude nezbytné pro správní řízení doložit kupní smlouvu, ideálně s ověřenými podpisy.

Prodávající či kupující může podat na kterémkoli úřadě žádost o změnu vlastníka, provozovatele.
Na tomto úřadě bude u vozidla nastavena blokace a
veškeré další akce spojené s převodem vozidla bude možné provádět výhradně
 na tomto registru vozidel.

Prodávající, či kupující, který znemožňuje provést převod vozidla,
bude registrem vozidel písemně vyzván k součinnosti.
V krajním případě, pokud tato strana nebude přebírat úřední písemnosti, 
nedostaví se ke správnímu řízení a tím znemožní klasický převod vozidla,
bude vozidlo převedeno bez jeho účasti a
případné doklady TP, ORV v jeho držení budou zneplatněny.

Bohužel se v praxi ukázalo, že zneplatnění dokladů není možné a bez součinosti obou stran jste v neřešitelné sitauci.

PLŇTE SI TEDY KAŽDÝ SVÉ POVINNOSTI A PŘEDEJDĚTE MOŽNÝM VELKÝM KOMPLIKACÍM A POKUTÁM  !!!
 

5/ REGISTRAČNÍ ZNAČKA K VÝVOZU NA NOVÉ VOZIDLO
 

Od 1.6.2017 je možné vydat RZ k vývozu přímo na cizince.
 Není nutné provést registraci na prodejce a dále vydání RZ k vývozu.
Již se přímo vydá RZ k vývozu na cizince a to POUZE na místně příslušném úřadě prodejce.
K vývozu je třeba TP, kupní smlouva a platná zelená karta. Poplatek 450,- Kč.
Omezení platnosti taktéž max. 3 měsíce, dle platnosti povinného ručení.

 

6/ REGISTRAČNÍ ZNAČKA K VÝVOZU NA VOZIDLO, KTERÉ V ČR NEBYLO REGISTROVÁNO


Od 1.6.2017 je možné, aby prodejce, dle SVÉHO MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO REGISTRU VOZIDEL
 podal žádost o vydání vývozní RZ na vozidlo jím prodané.
Podmínkou je buď nové vozidlo, nebo vozidlo dovezené, které nikdy nebylo v ČR registrované.
K žádosti se doloží cizozemské doklady, evidenční prohlídka ne starší 30-ti dnů, zelená karta.
 Budou vydány vývozní RZ  a Osvědčení o přidělení RZ na vývoz.
Do ORV se zapisuje pouze vývozce a VIN vozidla. (české TP se nevystavuje).
Omezení platnosti stejně jako RZ na vývoz max. 3 měsíce.

 

7/  REZERVACE REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ  SE MĚNÍ Z 3 MĚSÍCŮ NA  6 MĚSÍCŮ

8/ DOBA ÚSCHOVY JIŽ VYROBENÉ REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ STÁLE 3 MĚSÍCE
( při prodeji vozilda, před novým přidělením na jiné vozidlo )

 


 

 

KTERÝKOLI OBECNÍ ÚŘAD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  JE MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ K ÚKONŮM SPOJENÝM S
REGISTRACÍ VOZIDLA, PŘEVODEM VOZIDLA, ZMĚNÁM  ZAPISOVANÝCH ÚDAJÍCH O VOZIDLE, 
REGISTRACÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA, STAVBOU VOZIDLA, PŘESTAVBOU VOZIDLA, KLASICKÝM VÝVOZEM

----

U VOZIDLA VYŘAZENÉHO  Z PROVOZU LZE UKONČIT VYŘAZENÍ A VYZVEDNOUT RZ A ORV Z tzv. DEPOZITU
POUZE NA REGISTRU, KDE JSOU RZ A ORV ULOŽENY !!!


----

VYDÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH JEDNORÁZOVÝCH REGISTRAČNÍCH ZNAČEK  K
MANIPULAČNÍM JÍZDÁM VOZIDEL Z MÍSTA PRODEJE DO MÍSTA URČENÍ KUPUJÍCÍHO
A
VYDÁNÍ TRVALE MANIPULAČNÍCH ZVLÁŠTNÍCH REGISTRAČNÍCH RZ K PŘEDVÁDĚCÍM JÍZDÁM  VOZIDEL
SE PROVÁDÍ NA MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉM  ÚŘADĚ DLE SÍDLA PRODEJCE .

 

 


 

 

K 1.1.2015
NOVELA ZÁKONA PŘINÁŠÍ TYTO ZMĚNY

 

239/2013 novela zákona 56/2001 sb.
 

 

1/ KONČÍ ODHLÁŠENÍ - POLOPŘEVOD VOZIDLA - NOVĚ PŘEVOD 
 

Převod je projev vůle smluvních stran, že vlastnické právo k vozidlu přejde na základě kupní smlouvy, darovací smlouvy, a pod.

Vozidlo se na místně příslušném úřadě prodávajícího, zaregistruje rovnou na nového majitele .
Při převodu vozidla bude jak prodávající, tak kupující ( popř. úředně ověřené plné moci ).

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla - ORV I
                          - evidenční kontrola ne starší 14 dnů
                          - u cizinců doklad o pobytu, u firem doklad o firmě OR, ŽL
                          - zelená karta                           
                          - v případě zastupování ověřená plná moc, nebo elektronický podpis
                          - pokud bude financováno vozidlo leasingovým vlastníkem, pak třeba
                            ověřená plná moc k zápisu vlastníka, nebo elektronický podpis 

PŘI PŘEVODU VOZIDEL REGISTROVANÝCH V ČR SE NEVYŽADUJE PLATNÁ STK.
               
Příklad : Plzeňák si zakoupí vozidlo registrované v Praze. Neprovádí se již odhlášení v Praze a následné přihlášení vozidla v Plzni.
V Praze bude proveden celý převod na kupujícího. Registrační značky se nebudou měnit. Pokud budete mít zájem o krajové značky,
budou vydány za poplatek na místně příslušném úřadě kupujícího, v Plzni. Taktéž následné změny se již budou provádět v Plzni (zápis tažného a jiné).

 

2/ ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA A OSTATNÍ ZMĚNY V REGISTRU VOZIDEL
SE PODÁVAJÍ DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ, BEZ OHLEDU, ZDA JE NEBO NENÍ VOZIDLO PROVOZOVÁNO !!!!3/ UKONČENÍ ZÁPISU LEASINGOVÉHO VLASTNÍKA = ZMĚNA VLASTNÍKA = PŘEVOD
    - poplatek převod vozidla 800,- KČ

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla - ORV I
                          - evidenční kontrola ne starší 14 dnů  
                          - ověřený souhlas s ukončením zápisu vlastníka - plná moc od leasing. společnosti
                          - u cizinců doklad o pobytu, u firem doklad o firmě OR, ŽL
                          - zelená karta
                          - v případě zastupování ověřená plná moc, nebo elektronický podpis


4/ ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA - PŘECHOD ( NOVÝ POJEM )

Přechod není projev vůle, vlastnické právo k vozidlu přechází na základě právní skutečnosti, např.
ze zákona, rozhodnutí státního orgánu, děděním, uplatněním zástavního práva, a pod.

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                            - osvědčení o registraci vozidla - ORV I     
                            - doklad o nabytí 
                            - evidenční kontrola ne starší 14 dnů
                            - u cizinců doklad o pobytu, u firem doklad o firmě OR, ŽL
                            - zelená karta
                            - v případě zastupování ověřená plná moc, nebo elektronický podpis

                       

5/ VOZIDLO DOVEZENÉ ZE ZAHRANIČÍ BUDE ROVNOU REGISTROVÁNO

- Končí vystavení tzv. čistopisu - schválení technické způsobilosti. Každé vozidlo musí mít vlastníka.
- Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje
( přebírá se stávající schválení členského státu ) správní poplatek - registrace - vozidlo 800,-Kč
- Technická prohlídka nových vozidel dovezených z členských států se nezkracuje.

                            Členský stát = státy EU, státy EHP a Švýcarská konfederace

 

6/  TRVALÉ VYŘAZENÍ Z PROVOZU = ZÁNIK VOZIDLA ( NOVÝ POJEM )
 

 

7/ DEPOZIT - DOČASNÉ VYŘAZENÍ Z PROVOZU = VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU
 -    správní poplatek - 200,- KČ

Vyřazení vozidla z provozu se provede pouze na 1 rok. Poté, máte povinnost oznámit účel a místo uložení vyřazeného vozidla.
Končí prodloužení dočasného vyřazení z provozu.

 

8/ ZJEDNODUŠENÍ VÝVOZU VOZIDLA DO ZAHRANIČÍ - správní poplatek 450,- Kč ( vozidlo )

K provedení úkonu na registru vozidel, nemusí být platná STK, ZK, kupní smlouva, plná moc od cizince.
Jedná se o vydání registračních značek k vývozu a uvádí se pouze údaje o osobě,
která bude po dobu platnosti vývozních RZ vozidlo provozovat. Platnost může být až 3 měsíce.

Za vývoz si zodpovídá vlastník vozidla.
K vyřazení z registru vozidel v ČR dojde poté, co bude avizována registrace v cizím státě.
Samozřejmě stále trvá povinnost, pokud vozidlo pojede po vlastní ose - platná STK a platné povinné ručení !!!

přílohy k žádosti - technický průkaz  TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla ORV I
                          - RZ - k výměně za vývozní RZ
                          - v případě zastupování plná moc nemusí být ověřená

 

9/ ODCIZENÍ VOZIDLA - VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU

Nově, zápis do registru vozidel, - BLOKACI - neprovádí Policie ČR. Je třeba na registru vozidel podat žádost o vyřazení vozidla z provozu. Odlišně od povinnosti vyřazených vozidel, po uplynutí lhůty 1 roku není třeba hlásit stanoviště vozidla a způsob využití.

přílohy k žádosti - technický průkaz TP - ORV II
                          - osvědčení o registraci vozidla ORV 
                          - doklad o nahlášení odcizení vozidla policii ČR 

 

10/ REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ, TŘETÍ ZNAČKY NA NOSIČE JÍZDNÍCH KOL

Možnost vydání značky na přání a třetí značky na nosič jízdních kol se odkládá do 1.1.2016.

 

11/  ZMĚNA POUŽITÍ JEDNORÁZOVÝCH RZ, TRVALE MANIPULAČNÍCH RZ

Dle nového zákona lze na autobazarech jednorázové RZ vystavit již na základě cizozemského TP a platné STK.
Stále zůstává povinnost na základě předložení ZK povinného ručení.

 

 

12/ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
 

- VOZIDLA V POLOPŘEVODU MUSÍ MÍT DO 30.6.2015 DOKONČENÝ PŘEVOD, 
po uplynutí lhůty bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
!!!!!

 

- VOZIDLA V POLOPŘEVODU V DOBĚ DEPOZITA
MUSÍ MÍT
 DO 30.6.2015 DOKONČENÝ PŘEVOD,
 po uplynutí lhůty bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
!!!!!

 

 POKUD VLASTNÍK  VOZIDLA  U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL
K DATU 30.6.2013
NEUČINÍ DO 31.12.2015
OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ VYŘAZENÉHO VOZIDLA 

bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace
!!!!!

 

U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL OD DATA 1.7.2013
JE VLASTNÍK POVINNEN PO 31.12.2015
UČINIT OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ VYŘAZENÉHO VOZIDLA.

 

 

13/  PLNÉ MOCI

V PŘÍPADĚ ZASTUPOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ ZMĚNY VLASTNÍKA, PŘEVODU, MUSÍ BÝT OD 1.1.2015 PLNÉ MOCI OVĚŘENÉ.

V PŘÍPADĚ ZASTUPOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ OSTATNÍCH ZMĚN ( ZÁPIS TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ, ZMĚNA BARVY, DRUHOPISY TP, ORV, VÝMĚNA RZ A JINÉ ) PLNÉ MOCI NEMUSÍ BÝT OVĚŘENÉ.

Firmy, klienti, kteří jste naší firmou pravidelně zastupováni, neváhejte nás kontaktovat,
Máme pro vás připravenou
PLNOU MOC K VEŠKERÉMU ZASTUPOVÁNÍ NA REGISTRECH VOZIDEL.
Stačí, pak tuto jednu plnou moc tzv. generální ověřit, a pak kdokoli,
koho pověříte,
pouze přinese podklady k vyřizování na registrech vozidel.

 

14/ NOVÉ PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY

 

- 10 DENNÍ LHŮTA PRO ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA - FYZICKÉ OSOBY - do 5 000,- KČ

 

- 10 DENNÍ LHŮTA PRO ZÁPIS ZMĚNY ( TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, ZMĚNA BARVY ) - do 50 000,-KČ

 

- PROVOZOVÁNÍ VOZIDLA, KTERÉ NENÍ ZAPSÁNO V REGISTRU VOZIDEL - do 50 000,- KČ

 

- VLASTNÍK VOZIDLA NEOZNÁMÍ ADRESU MÍSTA, KDE JE VYŘAZENÉ VOZIDLO UMÍSTĚNO A  ÚČEL JEHO VYUŽITÍ - do 50 000,-KČ

 

- 10 DENNÍ LHŮTA PRO  ZÁPIS ZÁNIKU VOZIDLA - do 50 000,-KČ

 

- PROVOZOVATEL VOZIDLA PROVOZUJE VOZIDLO BEZ PŘIDĚLENÉ RZ - do 50 000,- KČ

 

- PROVOZOVATEL PROVOZUJE NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VOZIDLO, KTERÉ NEMÁ    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE V SOULADU S ÚDAJI V TP A ORV. - do 5 000 000,- KČ

 

- PROVOZOVATEL PROVOZUJE TECH. NEZPŮSOBILÉ VOZIDLO ( BEZ STK ) - do 5 000,- KČ

 

- ŘIDIČ VOZIDLA NEPŘEDLOŽÍ PLATNOU ZELENOU KARTU - 2500 - 20 000,- KČ

 

 

 


 

 

N E Z A P O M E Ň T E   !!!!  
 

POKUD VLASTNÍK  VOZIDLA  U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL K DATU 30.6.2013
NEUČINÍ DO 31.12.2015 -
OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ VOZIDLA 

bude systémem proveden zánik vozidla bez možnosti zpětné registrace  !!!!!

 

U DOČASNĚ VYŘAZENÝCH VOZIDEL
OD DATA 1.7.2013 - JE VLASTNÍK POVINNEN PO 31.12.2015 
UČINIT OZNÁMENÍ ÚČELU VYUŽITÍ A MÍSTĚ ULOŽENÍ
VYŘAZENÉHO VOZIDLA.

 

NYNÍ SE VOZIDLA VYŘAZUJÍ NA DOBU 12 MĚSÍCŮ.

 
POKUD NENÍ UKONČENO VYŘAZENÍ VOZIDLA PO DOBĚ 12-TI
PO SOBĚ JDOUCÍCH MĚSÍCÍCH,
VZNIKÁ POVINNOST NEPRODLENĚ PO VYPRŠENÍ TÉTO LHŮTY,
OZNÁMIT STANOVIŠTĚ VOZIDLA A JEHO ZPŮSOB VYUŽITÍ.
NÁSLEDNĚ NENÍ ŽÁDNÁ POVINNOST
( pouze v případě, kdyby došlo ke změně stanoviště, či účelu využití vyřazeného vozidla )

 

 


 

 

K 1.10.2013 

 NOVÉ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ.

 


KONČÍ MOŽNOST ZPROŠTĚNÍ  EKOLOGICKÉHO POPLATKU
PŘI REGISTRACI VOZIDLA NA OBČANY S ZTP, ZTP-P.


POVINNOST UHRADIT POPLATEK PŘEJDE NA NOVÉHO PROVOZOVATELE. 

OD 1.10.2013 NA KAŽDÉM VOZIDLE, KTERÉM SE VZTAHUJE
POPLATEK NA PODPORU SBĚRU A VYUŽITÍ AUTOVRAKŮ
BUDE JEDENKRÁTE TENTO POPLATEK UHRAZEN.

---
 

 DNEM 30.9.2013 KONČÍ MOŽNOST
TRVALÉHO VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU NA JINÉ VYUŽITÍ.
VŽDY JE POTŘEBA K TRVALÉMU VYŘAZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL PŘEDLOŽIT
DOKLAD O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI VOZIDLA Z POVĚŘENÉ PROVOZOVNY.

 

 


 

 

 

 

KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠENÍ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Změny zákona

hrabyova_button

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb....

Osvědčení registru vozidel

Obchodní partneři

počítadlo.abz.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace